×
Shohei Otomo illustration (43)

illustration by Shohei Otomo

Check out these amazing manga style illustrations from Shohei Otomo, done completely with a ball point pen.

Shohei Otomo illustration (2) Shohei Otomo illustration (42) Shohei Otomo illustration (41) Shohei Otomo illustration (24) Shohei Otomo illustration (21) Shohei Otomo illustration (23) Shohei Otomo illustration (25) Shohei Otomo illustration (30) Shohei Otomo illustration (38) Shohei Otomo illustration (40) Shohei Otomo illustration (39) Shohei Otomo illustration (37) Shohei Otomo illustration (36) Shohei Otomo illustration (35) Shohei Otomo illustration (34) Shohei Otomo illustration (32) Shohei Otomo illustration (31) Shohei Otomo illustration (28) Shohei Otomo illustration (27) Shohei Otomo illustration (26) Shohei Otomo illustration (22) Shohei Otomo illustration (20) Shohei Otomo illustration (19) Shohei Otomo illustration (18) Shohei Otomo illustration (17) Shohei Otomo illustration (16) Shohei Otomo illustration (15) Shohei Otomo illustration (14) Shohei Otomo illustration (13) Shohei Otomo illustration (12) Shohei Otomo illustration (11) Shohei Otomo illustration (10) Shohei Otomo illustration (5) Shohei Otomo illustration (9) Shohei Otomo illustration (8) Shohei Otomo illustration (7) Shohei Otomo illustration (6) Shohei Otomo illustration (4) Shohei Otomo illustration (3) Shohei Otomo illustration